Nachádzate sa: Úvod > Čo robíme > Správa prenajatých nehnuteľností

Správa prenajatých nehnuteľností

Pre tých vlastníkov, ktorí v Piešťanoch alebo blízkom okolí prenajímajú nehnuteľnosť, pričom sa o ňu nemôžu napr. preto že žijú v zahraničí, alebo nechcú osobne starať, poskytuje naša kancelária (okrem sprostredkovania prenájmu) aj ďalšie služby spojené s jej prenájmom – tzv. „správu nehnuteľností“.

V rámci služby „správa nehnuteľností“ poskytujeme „základné služby“, ktoré sú rovnaké ako pri sprostredkovaní prenájmu a „služby navyše“, ktoré sú nadstavbou špecifickou len pre služby v rámci „správy nehnuteľností“.

„Základné služby“ (rovnaké ako pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti):

 1. na naše náklady inzerujeme prenájom nehnuteľnosti,
 2. realizujeme obhliadky nehnuteľnosti s jednotlivými záujemcami o nájom,
 3. prerokujeme s prípadnými záujemcami o nájom podmienky prenájmu tak, ako si ich stanovil vlastník,
 4. pripravíme na podpis nájomnú zmluvu,
 5. zabezpečíme podpis nájomnej zmluvy,
 6. pripravíme protokol o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania nájomcu,
 7. osobne nehnuteľnosť nájomcovi odovzdáme.

„Služby navyše“ (poskytované len pri správe nehnuteľnosti) - podmienkou je udelenie samostatnej písomnej plnej moci vlastníkom nehnuteľnosti našej RK:

 1. počas celej doby nájmu komunikujeme v mene vlastníka s nájomcom, uzatvárame aj ukončujeme nájomnú zmluvu, riešime problémy (napr. neplatenie nájomného) *
 2. zastupujeme vlastníka nehnuteľnosti aj v ďalších bežných veciach týkajúcich sa prenájmu a správy nehnuteľnosti (napr. voči správcovi bytového domu, dodávateľom energií a služieb do nehnuteľnosti),
 3. preberáme v mene vlastníka doručované písomnosti súvisiace s prenájmom a správou nehnuteľnosti (sídlo našej kancelárie sa stáva korešpondenčnou adresou pre poštový styk),
 4. v prípade potreby zabezpečíme technický servis nehnuteľnosti (opravy a údržbu),
 5. nehnuteľnosť po skončení nájmu od nájomcu preberieme,
 6. po skončení nájmu urobíme vyúčtovanie energií (a zúčtovanie finančnej zábezpeky),
 7. v prípade, ak nám prenajímateľ umožní prístup na jeho účet (udelí dispozičné právo cez internet banking), zadávame a kontrolujeme úhrady nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti a zároveň kontrolujeme platenie nájomného zo strany nájomcu.

* V prípade, ak máme pochybnosti o „spoľahlivosti“ nájomcu, vždy o tom vlastníka nehnuteľnosti pred uzatvorením Nájomnej zmluvy informujeme. V žiadnom prípade však ako sprostredkovateľ, resp. splnomocnený zástupca vlastníka nehnuteľnosti, nepreberáme hmotnú zodpovednosť za prípadné nedoplatky nájomcu na nájomnom a energiách, resp. iných škodách, ktoré by spôsobil na nehnuteľnosti.

Služby, ktoré nezabezpečujeme ani pri správe:

 1. nepodávame daňové priznania (v prípade záujmu vlastníka mu odporučíme účtovníka, ktorý môže pre neho daňové priznanie pripraviť).